Plan dnia

Każdy dzień Państwa Dzieci w naszym przedszkolu jest zaplanowany. Jest czas na zabawę, posiłki oraz naukę i odpoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem dnia.


Grupa "MOTYLKI"


Grupa "SÓWKI"


Godz. 6.30 - 8.30

Własna aktywność dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe.

Godz. 8.30 - 9.00

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Godz. 9.00 - 9.30

I śniadanie.

Godz. 9.30 - 10.00

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane według programu wychowania przedszkolnego. Praca w grupach i małych zespołach. Twórcza aktywność dzieci.

Godz. 10.00 - 11.00

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, kinezjologia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).

Godz. 10.40 - 11.00

Przygotowanie do posiłku, czynności porządkowo - higieniczne.

Godz. 11.00 - 11.15

II śniadanie.

Godz. 11.15 - 11.30

Profilaktyka - mycie zębów.

Godz. 11.30 - 12.15

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  obserwacje.

Godz. 12.15 - 12.30

Przygotowanie do obiadu: zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 12.30 - 13.00

Obiad.

Godz. 13.00 - 14.15

Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, praca indywidualna z dzieckiem.

Godz. 14.15 - 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

Godz. 14.30 - 14.45

Podwieczorek.

Godz. 14.45 - 16.30

Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.


Grupa "JEŻYKI"


Godz. 7.00 – 8.30

Zabawy swobodne i spontaniczne dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Praca z dziećmi (indywidualna lub w małych grupach).

Godz. 8.30 – 8.45                                                                                                             

Aero – Gimnastyka. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

Godz. 8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

Godz. 9.00 – 9.30

I Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

Godz. 9.30 – 10.00

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Zajęcia i zabawy dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Godz. 10.00 – 10.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, kinezjologia, zajęcia kompensacyjno - korekcyjne, logopedyczne).

Godz. 10.30 – 10.50

Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne, samoobsługowe.

Godz. 10.50 – 11.20

II Śniadanie. Profilaktyka stomatologiczna.

Godz. 11.20 – 12.30

Przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery. Zajęcia dydaktyczne, obserwacyjne, przyrodnicze, rekreacyjne.

Łączenie oddziałów II i III

(Od godz. 12.30 odchodzenie dzieci realizujących podstawę programową a dzieci przebywające dłużej niż 5 godz. pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej).

Godz. 12.30 – 12.45

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Godz. 12.45 – 13.15

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Godz. 13.15 – 13.45

Odpoczynek połączony z czytaniem książek lub słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub zajęcia wyciszające.

Godz. 13.45 – 14.30

Kontynuacja zajęć dydaktycznych.

Godz. 14.30 – 14.45

Podwieczorek.

Godz.14.45 – 16.00

Dziecięce  zabawy dowolne w sali bądź na świeżym powietrzu. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Oczekiwanie na rodziców.


Grupa "ZEROWIACZKI"


Godz. 8.00 – 8.30    

Gry i zabawy ruchowe, integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

Godz. 9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o program wychowania przedszkolnego, praca z całą grupą lub w zespołach. Twórcze zaangażowanie dzieci.

Godz. 10.00 – 11.00

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez innych nauczycieli: religia, język angielski, rytmika, kinezjologia lub bajkoterapia, gimnastyka korekcyjna , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godz. 11.00 – 12.00

Czynności higieniczne przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze, gry i zabawy  na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.

Godz. 12.00 – 12.45

Czynności  higieniczne i przygotowanie do obiadu, obiad dla dzieci przebywających w grupie dłużej niż 5 godzin.

Godz. 12.45 – 13.30

„Czytankowo”  -  czytanie  książeczek  z  biblioteczki  własnej, lub  przyniesionych  z  domu  przez „Zerowiaczki”,  słuchanie  muzyki  relaksacyjnej,  zabawy  dowolne, praca wyrównawcza, prowadzenie diagnozy przedszkolnej.


Od godziny 13.30, dzieci przebywające w oddziale dłużej niż 5 godzin, pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej.